Τα Πόδια …των Πολεμιστών!

by

ποσειδων οδυσσεας

Εμείς  Έλληνες συμπεριφερόμαστε  αυτοκαταστροφικά

 σαν τραγικοί  Οιδίποδες!

Στην προσπάθεια μας να μάθουμε ποιοι είμαστε και να θυμηθούμε την καταγωγή μας, σκοτώνουμε τον πατέρα μας και αυτοκτονούμε την μητέρα μας και μετά βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας.

Θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν αλλιώς  αν προσέχαμε τα πόδια μας

να μην πρηστούν,  τις  μυστηριώδεις Σφίγγες και τις άσκοπες μάχες,τις αλληλοεξοντωτικές  στην 7η  Πύλη των Θηβών

μεταξύ Ετεοκλή και Πολυνείκη.

Νους, Πους, Ρους!

Ά ρρητοι Λόγοι :

Αλτάνη
Η φιλοσοφία προσήγγισε την Αρετή διά να αποκαθάρει την ψυχήν.
Η κάθαρσις, προυπόθεσις ανόδου εις λεπτοφυέστερα νοητικά πεδία,
είναι αποτέλεσμα Αρετής.
Αύτη θα επιτρέψει την σύνδεση μετά των τριών Μεγάλων Αδελφών:
Διός, Ποσειδώνος και Πλούτωνος, τέκνων του Κρόνου και της Ρέας.

Τούτο σημαίνει ότι η αφύπνισις της ψυχής θα γίνει

όταν ο Χρόνος –Κρόνος δια της Ροής –Ρέας, την κατάλληλη χρονική στιγμή,
φέρουν εις επαφή την ψυχονοητικήν δομή του μικροκοσμικού θνητού
μετά των μακροκοσμικών Θείων Όντων.
Η ψυχονοητική δομή του θνητού κατά την ενσάρκωση ανάγεται κατά το ήμισυ
εις τον Ποσειδώνα, τον έχοντα την εποπτεία των ενσάρκων ψυχών
και κατά το έτερον ήμισυ εις τον Δία, τον παρακολουθούντα την νόηση των.
Η σημαντικωτέρα των ψυχικών διεργασιών, η οποία μυθολογικώς
μεταφέρεται εις το Ολυμπιακόν Πάνθεον, είναι η σύνδεσις των δύο μεγάλων Αδελφών,
Διός και Ποσειδώνος, μετά των Θνητών και εν συνεχεία η σύνδεσις των μετά του τρίτου αδελφού Πλούτωνος-Αίδου κατά την άσαρκον κατάσταση της ψυχής.
Η Ελληνική Γλώσσα εμφανίζει εκπλήξεις.
Διά της συγκρίσεως και αντιπαραβολής των συμβόλων καθίσταται φανερά
η διαμετρική αντίθεσις των ιδιοτήτων Ποσειδώνος, Διός:
Η τρίαινα= ύδωρ, απροσδιόριστο συναίσθημα,αρμοδιότητα Ποσειδώνος
Ο κεραυνός=πυρ, φωτισμός της διανοίας, της αρμοδιότητας του Διός.
Η σύνδεσις των όμως πως εκδηλούται;
Μήπως η γλώσσα διά των λέξεων εμπεριέχει αφανώς τας ιδιότητας των δύο θεών, κεκρυμένας εις τα άκρα των θνητών συνδεδεμένων μέσω της ροής;
Η λέξις πους έχει αρκτικόν σύμφωνος το Π της πύλης.
Διά της σχεδιαστικής του αναπαραστάσεως το Π εικονίζει μίαν πύλη.
Είναι το Π= πέρασμα της ψυχής από μία διάστασιν ‘ύλης εις μία άλλη διάσταση ύλης
πάντοτε διαφορετικής όμως πυκνότητας, βάρους, κινητικότητας και διαπερατότητας.
Ως επεσήμανε ο Πλάτων, στον Τίμαιος:’Προφανώς δεν υπάρχει τίποτα άλλο
εις τον κόσμο πλήν των διαβαθμίσεων της Ύλης, εφ’’οσον εκ των νοητών πυλών
διέρχονται τα τέσσερα στοιχεία»
Η έρευνα συνεπώς παραμένει εις την ανάλυση των τεσσάρων στοιχείων,
ως ανεπτύχθησαν εις τον εν λόγω διάλογον.
Εις την Γλώσσα την Ελληνική, συνώνυμος λέξη άλλη,
πλήν της πύλης=π+ύλης δεν υπάρχει, συνεπώς ουδέν άλλο υπάρχει πλην της ύλης.
Συνεπής τόσο ο Λόγος ο ελληνικός, όσον και η Μυθολογία, επισημαίνουν ότι το αρκτικόν σύμφωνον της λέξεως πους είναι το Π=πέρασμα.
Όταν εμβαπτίζονται τα τέκνα των θνητών εις το στοιχείον του Πυρός της αθανασίας και ο αστράγαλος των, το στοιχείον της Γης, μένει άθικτο ναό το πυρ χάνουν την αθανασία.
Οι αστράγαλοι των ποδών των Θεών (Ήφαιστος), των ηρών (Μελάμ-πους) και των βασιλοπαίδων(Οιδί-πους), δεικνύουν την αδυναμία της ψυχής, όταν έχουν σημείο δυσμορφίας ή χωλότητας εις τους πόδας.
Η ψυχή έχει άμεσον σχέση με τους πόδας, επισημαίνει η ελληνική Μυθολογία.
Σήμερον αι αδυναμίαι της ψυχής γίνονται αμέσως αντιληπταί από τον ψυχολόγο με την παρατήρηση των ποδιών του ασθενούς.’Οι πόδες εκφράζουν τον συναισθηματικό, υδάτινο φορέα της ψυχής, και όταν δεν είναι αρμονικοί, επισημαίνουν τας αδυναμίας της.
Δύο είναι τα κάτω άκρα του ανθρώπου: οι πόδες του.
Εν είναι το άνω άκρο του: ο νους και ευρίσκεται εις την κορυφήν, εις την κεφαλή του ανθρώπου.
Η λέξη νους έχει αρκτικό σύμφωνο το Ν, της νοήσεως, το οποίο δια της σχεδιαστικής του αναπαραστάσεως αναπαριστά τον Κεραυνό του Διός και συγχρόνως είναι σήμερα το σύμβολο του ηλεκτρισμού.
Το περίεργον είναι ότι η Ελληνικά γλώσσα επισημαίνει ότι οι πόδες έχουν ώτα, ως έχει ο νους.
Οι Έλληνες Θεοί ουδέποτε εγκατέλειψαν τας ψυχάς μας.
Εμείς δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη των εντός μας.
Οι δύο αδελφοί συνδεδεμένοι δια του ωτός (ν=ους και π+ους) ορίζουν εις την Ελληνική γλώσσα την νοητική, Ζευς και την ψυχοσωματική, Ποσειδών, κίνηση του θνητού.
Εις τη γενικήν πτώσιν,π-οδος, επιτρέπει τον βηματισμό επί της οδού δια των π-οδών.
Το ους της λέξεως π=ους έχει αντιληφθεί και ακούσει τον κίνδυνον
προτού ακόμη δει δια των οφθαλμών τον επερχόμενο .
Τα ζώα και κυρίως οι κύνες αναγνωρίζουν την έλευσιν του κυρίου τους πολύ πριν της εμφανίσεως του.
Ο ποσίδεσμος Ποσειδών δένων τους πόδας, δεσμεύει τον άνθρωπον συναισθηματικώς.
Δεν του επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση:πο-δων-σειων.
Οι σεισμοί εις την επικράτεια και δικαιοδοσία του Ποσειδώνος εις το φυσικό αλλά και το συναισθηματικό πεδίο είναι πλέον καταστροφικοί δια την ψυχή.
Ο Ποσειδών εις τα ανώτερα πεδία συνειδητότητας, ως μυσταγωγός αποκαλύπτεται
δια του χώρου των ποδών, των συνδεδεμένων δια της ακροάσεως (π-ους)
του κοσμικού ρυθμού.
Αυτήν την ανώτερη ενέργεια του Ποσειδώνος συλλαμβάνει η εσωτερική ακοή του ανθρώπου.
Ο ρυθμός είναι η πρώτη ιδιότης της μ-ουσ-κής, η οποία μεταδίδεται δια του αέρος.
ΡΥΘΜΟΣ
Ρ-ΘΥΜΟΣ
Ρ-ΜΥΘΟΣ
Ρ ΟΥΣ
Ρ ΟΥΣ
Ο ρυθμός, Ποσειδώνιος ιδιότης, αναιρεί τον ποσίδεσμο, τον δεσμό των ποδιών και απελευθερώνει την ενορατική ψυχή δια του ρυθμού της κινήσεις των ποδιών.
Οι δύο μεγάλοι αδελφοί, τους Πυρός και του Ύδατος, φέρουν την ισορροπία
εις το ανθρώπινο ον δια του στοιχείου του αέρος.
Η θάλασσα έχει ρυθμικό κυματισμό και ο πους ανταποκρίνεται εις το φυσικό ρουν
του ρυθμού, όταν ο μουσικός κρατεί τον ρυθμόν με τον πόδα.
Η εσωτερική πύλη των ανωτέρω πεδίων ανοίγει όταν η μουσική δια της ακοής
εισέρχεται στην ψυχή και την …Μυεί!

Πους ή Νους ή Ρους?
 
ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΛΑΪΟΝ …φροντίζουν τα πόδια τους!

250px-Odysseus_and_Euryclea_by_Christian_Gottlob_Heyne_-_Project_Gutenberg_eText_13725

Advertisements

Ετικέτες: , , , , ,

12 Σχόλια to “Τα Πόδια …των Πολεμιστών!”

 1. ο νοών...νοείτω Says:

  Καλησπέρα αγαπητοί πολεμιστές.
  Είναι η δεύτερη φορά που διάβασα το βιβλίο της Αλτάνη, και ομολογώ ότι με έχει εμπνεύσει τα μάλλα, κάτι το οποίο νομίζω ότι κάποιες φορές φαίνεται και στα γραφόμενά μου. Δεν σας κρύβω μάλιστα ότι εδώ και μία εβδομάδα που το τελείωσα δεν πιάνω κάποιο άλλο βιβλίο στα χέρια μου, προσπαθώντας να «χωνέψω» εικόνες και λέξεις.
  Θα εκτιμούσα μία πρότασή σας για το επόμενο ανάγνωσμά μου.

 2. elzin Says:

  Καλησπέρα αγαπητό μας Σκεφτικό Αστέρι!
  Είναι πολύ σημαντική η προσφορά της Αλτάνης στην αναβάθμιση της Ελληνικής παιδείας και η προσέγγιση της στο σύγχρονο Ελληνικό Πνεύμα.
  Εξ ίσου αξιόλογα βρίσκουμε τον Ελληνικό διαλογισμό, η μυητική πορεία
  της ψυχής από τον Ηνίοχο στον Απόλλωνα της ίδιας σειράς και μία άλλη πρόταση είναι Τα μυστικά των χρωμάτων του Πάνου Καραγιάννη εκδόσεις Ιδεοθέατρον.
  Από την διεθνή βιβλιογραφία πολύ διεισδυτικά μαγικό ίσως να βρείς, την Ενεργό πλευρά του Απείρου του Κ. Καστανέντα εκδόσεις Λιβάνη!

 3. Φρυκτωρος Says:

  Αγαπητοι τοξοβολοι φιλοι.
  Διαβαζοντας τα δυο πρωτα σχολια η ματια μου επεσε στην εικονα του Οδυσσεα και της Ευρυκλειας.
  Μου γεννηθηκε μια απορια, την καταθετω στο συμποσιο ετσι ακατεργαστη.
  Ο Οδυσσεας αγαπηθηκε και εγινε αντικειμενο ποθου οσο κανεις μας αλλος απο δυο γυναικες,Καλυψω και Κιρκη αντιστοιχα.
  Θεωρω αδυνατον να μην του επλυναν τα ποδια.Οποιος εχει Αγαπηθει το ξερει..
  Η Ευρυκλεια καθως του πλενει τα ποδια τον αναγνωριζει απο την ουλη μας λεγει ο Ομηρος
  Μηπως η ουλη ειναι ενα προπετασμα, μια νεφελη,και στη πραγματικοτητα τον αναγνωριζει απο τα Ποδια?
  Ας προσεξουμε την σταση του Αργου.κλασσικη σταση, στα ποδια του κυριου του ασφαλης,και ευτυχης! Τον εχει αναγνωρισει ηδη!
  Και οι Θεες επισης! αλλα για δικους τους λογους η καθε μια δεν του το ειπαν!
  Καλημερα σε μια Ελλαδα με λιγοτερες πυρκαγιες και περισσοτερες φλογες!

 4. ο νοών...νοείτω Says:

  Καλημέρα αγαπητοί συνπολεμιστές.
  Ευχαριστώ για τις προτάσεις. Τον Καστανέντα τον πρωτοδιάβασα σε ηλικία 20 ετών και ήταν η πρώτη μου επαφή με το μεταφυσικό. Διάβασα τρία ή τέσσερα βιβλία του, και πραγματικά με επηρρέασε πολύ. Σύμπτωσις άραγε που τον τελευταίο καιρό σκεφτόμουν να ψάξω στην Βιβλιοθήκη μου να τον ξαναβρώ; Διότι σήμερα θα τον διαβάσω με πολύ διαφορετικό τρόπο.
  Άργησα δυστυχώς να αρχίσω να ερευνώ και να μελετάω, και λυπάμαι που έχασα πολύτιμο χρόνο. Αλλά πλέον, μετά από 46 χρόνια σε αυτή τη ζωή, δεν θα αφήσω τον χρόνο να μου κλέβει τις ημέρες.
  Τέλος δεν είνα τυχαίο ότι μικρά αλλά επίμονα προβλήματα στα πόδια μου μου προκαλούν πόνο, εκνευρισμό, και κούραση.
  Να είστε καλά.

 5. elzin Says:

  Και οι Θεες επισης! αλλα για δικους τους λογους η καθε μια δεν του το ειπαν!
  Σε ωραίες σκέψεις μας βάζεις σήμερα Αστέρι της Ανατολής
  …σε ωραίες σκέψεις!!!
  Η Κίρκη, που του δίδαξε τα μυστικά της σεξουαλικής μαγείας, η εν πολλοίς αμαρτίες περιπεσούσης γυνή και η Καλυψώ που κρατούσε τα αρχεία της απόκρυφης γνώσης και εξουσίας αποκλείεται αδυνατον να μην του επλυναν τα ποδια.Οποιος εχει Αγαπηθει το ξερει..\»

  Μπορεί να είναι μία νεφέλη και μία αφορμή, ένα σημάδι να μάθουμε εμείς, την καταγωγή του, την σημασία του ονόματος του, την βάπτιση του από τον Αυτόλυκο,την ανάμιξη του στο κυνήγι των αγριόχοιρων
  και την σύνδεση του με τα φτερωτά πόδια του προπάπου του,
  του Ερμή!

  Να τον αναγνωρίσουμε να τον θυμηθούμε μέσα μας!
  Ένα σημάδι του Ομήρου
  για το ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να γίνουμε
  χαραγμένο με το αθάναττο γράμμα της ραψωδίας Τ,
  Τα Νίπτρα !
  Καλημέρα από μια Ελλάδα που ξυπνάει από ένα πολύχρονο λήθαργο!

 6. elzin Says:

  Καλημέρα συναγωνιστή μας!
  Πολλά προβλήματα στο φυσικό, το πνευματικό τον συναισθηματικό μας κόσμο ξεκινούν από τα προβλήματα των ποδιών καθώς και τη μη επαφή μας με την γη. Συνέχεια … σε παπούτσια και τσιμέντο…

  Ο Καστανέντα ταρακούνησε τα νερά μιας παγιωμένης κοινωνικής διαμόρφωσης και αποτέλεσε την καινοτομία στον χώρο της μεταφυσικής στο τέλος του 20 αιώνα.
  Για μας τους Έλληνες ήταν γνωστά και αριστατεχνικά πλεγμένα μέσα στην Ελληνική Μυθολογία και τα Ομηρικά Έπη.
  Αλλά για χάρη της ανανέωσης του τονάλ καλό είναι να τα βλέπουμε και με σύγχρονους όρους και καινούργια ματιά και οπτική
  Έτσι τα κατανοούμε και με νέο τρόπο και τα δυναμώνουμε;)

 7. ο νοών...νοείτω Says:

  Για μας τους Έλληνες ήταν γνωστά και αριστατεχνικά πλεγμένα μέσα στην Ελληνική Μυθολογία και τα Ομηρικά Έπη.

  Έχετε απόλυτο δίκαιο στην αναφορά σας. Πολλοί με ρωτάνε από που πηγάζουν οι λίγες γνώσεις μου, και δεν σταματούν να μου συστήνουν ξένους συγγραφείς. Μετά από αρκετή σκέψη κατέληξα στην εξής απάντηση που τους δίνω.

  Δεν είμαι σε θέση να απορρίψω ή/και να αποφύγω κανέναν ξένο συγγραφέα. Πάντα θα με ενδιαφέρει η άλλη άποψη, η άλλη προσέγγιση.
  Αλλά κάτι μέσα μου φωνάζει πλέον, ότι πρώτα πρέπει να γνωρίσω και να συνδιαλλαγώ με την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, ως πρωτότυπη πηγή για όλους τους επόμενους στοχαστές και φιλοσόφους, και σε δεύτερο στάδιο να συνδιαλλαγώ με τα γραφόμενά τους.
  Δεν ξέρω εάν είναι αλλαζονικό, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι, τα είχαν πει σχεδόν όλα. Και για όσα δεν είπαν, άφησαν σημάδια που πρέπει να ανακαλυφθούν από τον επίμονο ερευνητή.
  Καλό απόγευμα.

 8. axieros Says:

  Το πλύσιμο των ποδιών παραπέμπει στον εξαγνισμό, ο εξαγνισμός αποκαλύπτει την κατεύθυνση και η κατεύθυνση του ήρωα της καρδιάς μας είναι πάντα η Ιθάκη και μόνον η Ιθάκη. Εκεί που θα συναντηθούμε, για να διώξουμε τους ελεεινούς μνηστήρες και να ανασκουμπωθούμε να κτίσουμε τον νέο μας πολιτισμό. Η ώρα είναι ΤΩΡΑ!!!!!!

 9. elzin Says:

  Η καρδιά μας είναι πάντα η Ιθάκη και μόνον η Ιθάκη. Εκεί που θα συναντηθούμε, για να διώξουμε τους ελεεινούς μνηστήρες και να ανασκουμπωθούμε να κτίσουμε τον νέο μας πολιτισμό. Η ώρα είναι ΤΩΡΑ!!!!!!

  Αν κρίνουμε από τους χθεσινούς κεραυνούς σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, αγαπητή μας γενναία axieros , του Διός την διοσημία,
  έχεις δίκιο!
  Να ετοιμαστούμε για το ΟΝΕΙΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ.

  ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΙΘΑΚΗ!

 10. elzin Says:

  Δεν ξέρω εάν είναι αλλαζονικό, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι, τα είχαν πει σχεδόν όλα. Και για όσα δεν είπαν, άφησαν σημάδια που πρέπει να ανακαλυφθούν από τον επίμονο ερευνητή.
  Δεν είναι αλαζονικό , Νοητικό μας Αστέρι, τα έχουν πει
  και είναι η σπουδαία μας κληρονομιά και η πρόκληση για τους
  επίμονους ερευνητές και θαρραλέους ταξιδευτές της γνώσης!

 11. axieros Says:

  οι κεραυνοί, του Διός η διοσημία, όπλα που ονειρεύεται η ψυχή μας, δύναμη εκδηλώνεται στα χέρια μας, των ιερέων και ιερειών μας θαυμαστά έργα, θεοφάνειες,διεκδικούμε τους θρόνους μας στην κορφή του Ολύμπου, τα μυστήρια μας ,τις μυητικές σχολές μας, που κατέκλεψαν για να στηρίξουν τα ψεύτικα δικά τους.

 12. elzin Says:

  …που κατέκλεψαν για να στηρίξουν τα ψεύτικα δικά τους.

  Χρειαζόταν ένα «λούστρο» φιλοσοφίας και αίγλης που δεν το διέθεταν,
  αγαπητή μας axieros.

  Το κρίσιμο ερώτημα είναι πως το κατόρθωσαν αυτό;
  Πως ανέβηκαν στην εξουσία;
  Πως έγιναν οικονομική δύναμη ;
  Τι μέσα χρησιμοποίησαν και ποιές συμφωνίες
  υποδούλωσαν ανθρώπους και συνειδήσεις;
  Με την βοηθεια του «καλού θεού» διέπραξαν
  και διαπράττουν τόσες ανομίες και
  παρανομίες;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: